THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap

Trọng tài thương mại được tiến hành khi có thỏa thuận trọng tài và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại.

Căn cứ theo quy định hiện hành về Trọng tài thương mại, Trọng tài có thẩm quyền giải quyết nếu những tranh chấp phát sinh đáp ứng những điều kiện sau đây:

  •     Tranh chấp giữa các bên tham gia phải phát sinh từ hoạt động thương mại

Căn cứ quy định của Luật Thương mại năm 2005 thì hoạt động thương mại bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa, đầu tư, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại. Và đặc biệt những hoạt động này phải nhằm mục đích sinh lời.

Trong hoạt động thương mại phải có ít nhất một chủ thể là thương nhân, bao gồm thương nhân Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 và thương nhân nước ngoài tại Khoản 1 Điều 16 Luật thương mại  2005.Tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap

  •     Có tối thiểu một bên có hoạt động thương mại phát sinh tranh chấp

Trong tranh chấp phát sinh giữa các bên, chỉ cần có một bên thực hiện hoạt động thương mại, bên còn lại có thể tham gia với mục đích phi lợi nhuận, tham gia giao dịch vì lợi ích cá nhân, lợi ích tiêu dùng,…Theo đó, chủ thể của tranh chấp thương mại cũng chỉ yêu cầu có ít nhất một bên là thương nhân, bên còn lại có thể không phải là cá nhân tiến hành hoạt động thương mại, cũng như không phải là thương nhân.

Như vậy, tranh chấp Trọng tài có thẩm quyền giải quyết có thể là tranh chấp giữa các thương nhân với nhau; hoặc giữa các cá nhân, tổ chức không kinh doanh với một thương nhân.

  •     Các tranh chấp không phải thương mại nhưng được pháp luật quy định phải giải quyết bằng Trọng tài

Trong trường hợp theo quy định tại Điều 62 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Trọng tài thương mại có thể tham gia giải quyết nếu thành viên hay nhóm thành viên của doanh nghiệp có yêu cầu với Trọng tài về việc hủy bỏ nghị quyết đã được thông. Trường hợp này không hề đặt ra về tiêu chí của hoạt động thương mại, nhưng đây là quy định của pháp luật do đó khi được chỉ định hoặc có yêu cầu thì Trọng tài thương mại vẫn có thẩm quyền giải quyết.Tham-quyen-giai-quyet-tranh-chap

  •     Các bên tranh chấp phải có thỏa thuận trọng tài thương mại

Ngoài việc phải đáp ứng được ba điều kiện trên, thì thỏa thuận đồng ý áp dụng phương thức trọng tài trong tranh chấp phát sinh của là điều kiện tiên quyết có tính bắt buộc. Thỏa thuận trọng tài như một điều khoản hay hợp đồng thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý với các bên tham gia, cũng như đảm bảo cho phép Trọng tài thương mại được áp dụng thẩm quyền trong vấn đề phát sinh.

Trên đây là các quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại. Các trọng tài viên cũng như trung tâm trọng tài nên lưu ý khi tiếp nhận và thụ lý các tranh chấp phát sinh được yêu cầu để tránh gây ra những sai sót không đáng có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *