Tag Archives: nguyên tắc trọng tài

Vấn đề về Luật áp dụng trong Trọng tài thương mại 

Luật trọng tài thương mại

Vấn đề áp dụng Pháp luật để phù hợp với nguyên tắc và quy định trong trọng tài quốc tế là nội dung rất quan trọng vì nó sẽ là tiền đề, cơ sở đầu tiên để giải quyết mọi việc trong quan hệ trọng tài quốc tế một cách chính xác và hợp lý […]