Tag Archives: kiến thức

Flowchart: CÁC BƯỚC XÁC ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bài viết này được Viarb tóm lược từ tài liệu mới nhất của Global Arbitration Review, công bố tháng 3/2021 về các nguyên tắc, điều kiện bồi thường thiệt hại trong luật Dân sự và Thông luật năm 2021 đối với Trọng tài quốc tế.  Giới thiệu về bài luận Trong bài luận đánh giá […]

Tổng quan trong Quy tắc IBA về Lấy bằng chứng Quốc tế Trọng tài thương mại (Thông qua 1999) – IBA Rule on the Taking of Evidence in International

Việc lấy bằng chứng trong trọng tài quốc tế có thể là một bước quan trọng trong nhiều trọng tài quốc tế.. Mục đích của họ là cung cấp một quy trình thu thập bằng chứng hiệu quả bằng cách bổ sung các luật, cũng như thể chế và đến các quy tắc áp dụng trong trọng […]

Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021

Thực trạng thương mại quốc tế ở Việt nam

Bồi thường thiệt hại (compensate for damage) là một loại trách nhiệm dân sự, theo đó người có hành vi gây ra thiệt hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình đã gây ra. Trong Hệ thống luật dân sự hay Thông luật đều có những nguyên tắc áp dụng chung […]

Nguyên Tắc, Điều Kiện Bồi Thường Thiệt Hại Trong Luật Dân sự và Thông Luật Năm 2021 (Tóm tắt luận văn GAR 2021)

Bài viết này được Viarb tóm lược từ tài liệu mới nhất của Global Arbitration Review, công bố tháng 3/2021 về các nguyên tắc, điều kiện bồi thường thiệt hại trong luật Dân sự và Thông luật năm 2021 đối với Trọng tài quốc tế.    Giới thiệu về bài luận Trong bài luận đánh […]