QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HÒA GIẢI VIÊN KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

quyen-va-nghia-vu

Để đảm bảo hiệu quả của phiên hòa giải, yêu cầu đối với Hòa giải viên là cần phải nắm rõ quyền và nghĩa vụ của Hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp.

Quyền hạn của Hòa giải viên trong hòa giải tranh chấp

Với tư cách là chủ thể cung cấp dịch vụ hòa giải tranh chấp, Hòa giải viên có các quyền như sau:

Thứ nhất, Hòa giải viên có quyền nhận hoặc từ chối thực hiện hoạt động hòa giải tranh chấp. Một trong những nguyên tắc của phương thức hòa giải là Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho các bên xảy ra tranh chấp, mà còn áp dụng cho Hòa giải viên. Không ai có quyền ép buộc Hòa giải viên tham gia các vụ việc tranh chấp. Do đó, Hòa giải viên hoàn toàn được quyết định tiếp nhận hay từ chối yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên ra yêu cầu.

Thứ hai, Hòa giải viên có quyền từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh chấp. Quy định này viên nhằm hướng tới sự đồng bộ với nguyên tắc bảo mật trong thủ tục hòa giải. Tuy nhiên, nếu các bên tranh chấp có thỏa thuận bằng văn bản về việc công khai thông tin liên quan đến vụ tranh chấp hoặc theo quy định của pháp luật thì Hòa giải viên có thể cung cấp thông tin được yêu cầu.

quyen-va-nghia-vu

Cuối cùng, Hòa giải viên được hưởng thù lao từ việc giải quyết hòa giải tranh chấp theo thỏa thuận của các bên tham gia. Hiện này vẫn chưa có quy định cụ thể về mức thù lao cho Hòa giải viên. Do đó, trước khi giải quyết tranh chấp các bên phải thỏa thuận về thù lao, chi phí phát sinh theo đề nghị của Hòa giải viên hoặc bên yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Những quyền này đã được pháp luật bảo đảm áp dụng thực thi, quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại.  

Nghĩa vụ của Hòa giải viên trong hòa giải tranh chấp

Ngoài việc được hưởng các quyền lợi như trên, Hòa giải viên còn phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại như sau:

quyen-va-nghia-vu

Trong quá trình tiến hành hòa giải, Hòa giải viên phải tuân thủ quy định pháp luật, các quy tắc đạo đức và ứng xử của Hòa giải viên. Hòa giải viên có nghĩa vụ thực hiện thủ tục hòa giải theo sự thỏa thuận của các bên hoặc quy định của trung tâm hòa giải. Trước hết, Hòa giải viên phải thông báo cho các bên về thẩm quyền của mình đối với vụ tranh chấp, phạm vi quyền của Hòa giải viên, phạm vi trợ giúp của Hòa giải viên đối với vụ việc. Bên cạnh đó, Hòa giải viên cũng cần thông báo về vấn đề chi phí và thù lao trước khi tiến hành hoạt động hòa giải.

Hòa giải viên với vai trò là bên trung gian hỗ trợ nhằm hướng đến kết quả có lợi ích nhất cho các bên tranh chấp. Hòa giải viên cần hoạt động một cách vô tư, trung thực và khách quan, tôn trọng thỏa thuận của các bên tiến hành giải quyết tranh chấp. Để đảm bảo được các yếu tố này, Hòa giải viên không được cùng lúc đảm nhiệm vai trò tư vấn hay đại diện cho một trong các bên, không cùng lúc là trọng tài viên đối với cùng vụ tranh chấp đang hoặc đã tiến hành hòa giải, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Cuối cùng, Hòa giải viên phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin liên quan đến vụ tranh chấp. Khi tiến hành giải quyết tranh chấp, Hòa giải viên biết được các thông tin về vụ việc tranh chấp hay thông tin về khách hàng thì cũng không được phép tiết lộ, trừ khi được các bên tranh chấp đồng ý bằng văn bản.

Trên đây là những nội dung về quyền hạn và nghĩa vụ của Hòa giải viên mà các bên tham gia tranh chấp cần biết để không xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hỗ trợ đạt được kết quả giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả nhất.

Tài liệu tham khảo:

  1. Nghị định định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *