Category Archives: Luật trọng tài

Luật trọng tài

Những vai trò của thư ký tòa án trọng tài quốc tế

nghiệp vụ thư ký toà án

Để cho các tranh chấp có thể nhanh chóng giải quyết một cách chính xác nhất, ngoài trọng tài quốc tế thì thư ký trọng tài đóng vai trò quan trọng không hề kém cạnh. Các vai trò này được quy định cụ thể trong luật quốc tế, cũng như quy định về những nghiệp […]

ĐO LƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG MULTIPLE METHOD – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TRONG THỜI COVID 19

Multiple method dựa trên nguyên tắc hai doanh nghiệp có đặc điểm giống nhau có giá trị tương đương nhau. Trọng tài quốc tế Việt Nam sẽ phổ biến cách áp dụng và khó khăn khi áp dụng phương pháp này để đưa ra ước tính thiệt hại trong mùa dịch Covid 19. Đại dịch […]

Các quy tắc đánh giá mức độ thiệt hại trong trọng tài quốc tế

Đánh giá mức độ thiệt hại là cơ sở để quyết định mức và phương thức bồi thường đối với tất cả những thiệt hại phát sinh do sự xâm hại.Trong trọng tài quốc tế, để đánh giá mức độ thiệt hại, cần có những tiêu chí để đánh giá vấn đề này một cách rõ […]

Giới thiệu về Quy tắc trọng tài –  Arbitration Rule

Trọng tài là một quá trình giải quyết tranh chấp được thỏa thuận giữa các bên trong đó tranh chấp được đệ trình cho một hoặc nhiều trọng tài viên đưa ra phán quyết. Đây cũng là hình thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và phổ biến của các nước trên thế giới hiện […]

Hướng Dẫn Tiến Hành Giải Quyết Thiệt Hại Trong Các Tranh Chấp Liên Quan Đến Covid-19

Nhu cầu tranh chấp trong xã hội, doanh nghiệp càng gia tăng trong mùa Covid 19 để lại những thiệt hại vô cùng to lớn. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm luật thương mại khiến cho trọng tài quốc tế Việt Nam phải luôn tìm cách giải quyết cho ổn thỏa.    Hướng dẫn về […]

Tổng quan trong Quy tắc IBA về Lấy bằng chứng Quốc tế Trọng tài thương mại (Thông qua 1999) – IBA Rule on the Taking of Evidence in International

Việc lấy bằng chứng trong trọng tài quốc tế có thể là một bước quan trọng trong nhiều trọng tài quốc tế.. Mục đích của họ là cung cấp một quy trình thu thập bằng chứng hiệu quả bằng cách bổ sung các luật, cũng như thể chế và đến các quy tắc áp dụng trong trọng […]

Nguyên tắc trong bồi thường thiệt hại Trọng Tài Quốc Tế từ GAR 2021

Thực trạng thương mại quốc tế ở Việt nam

Bồi thường thiệt hại (compensate for damage) là một loại trách nhiệm dân sự, theo đó người có hành vi gây ra thiệt hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình đã gây ra. Trong Hệ thống luật dân sự hay Thông luật đều có những nguyên tắc áp dụng chung […]